TAM METİN/MAKALE FORMATI

Makale Başlığı (Türkçe; 14 Punto; Kalın; Times New Roman)

 

Makale Başlığı (İngilizce; 14 Punto; Kalın; Times New Roman)

 

Öz (Türkçe; Başlık 12 Punto; Kalın; Times New Roman)

Özet metni en fazla 250 kelime olmalıdır. Başlık hariç tüm metin 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı 10 punto, italik, Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Öz, makalenin bütününü yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Öz’de çalışmanın amacı ve kapsamı, kullanılan yöntem, bulguların kısa özeti, ulaşılan sonuç ve doğurgular yer almalıdır. Makale başvurusu sırasında lütfen indirmiş olduğunuz bu dosyayı kullanınız. Makalenin hiçbir yerinde yazar adı, kurumu vb. tanıtıcı bilgilerin olmadığına emin olunuz.

 

Anahtar Sözcükler: En fazla 5 adet kullanabilirsiniz; her bir anahtar sözcükten sonra , (virgül) kullanınız. (Örnek: Eğitim, Bilişsel yük, Program geliştirme.). Kullanılan anahtar sözcükler çalışmayı yansıtmalıdır. Her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır, iki sözcükten oluşan anahtar sözcüklerden ilkinin ilk harfi büyük olmalıdır (Örnek: Yaratıcılık, Yaratıcı drama).

 

Abstract (İngilizce; başlık 12 Punto; Kalın; Times New Roman)

Öz metni en fazla 250 kelime olmalıdır. Başlık hariç tüm metin 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı 10 punto, italik, Times New Roman fontu kullanılmalıdır. Öz makalenin bütününü yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Öz’de çalışmanın amacı ve kapsamı, kullanılan yöntem, bulguların kısa özeti, ulaşılan sonuç ve doğurgular yer almalıdır. Makalenin hiçbir yerinde yazar adı, kurumu vb. tanıtıcı bilgilerin olmadığına emin olunuz.

 

Keywords: En fazla 5 adet kullanabilirsiniz; her bir anahtar kelimeden sonra , (virgül) kullanınız. (Örnek: Education, Theater pedagogy). Kullanılan anahtar kelimeler çalışmayı yansıtmalıdır. Her anahtar sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır, iki sözcükten oluşan anahtar sözcüklerden ilkinin ilk harfi büyük olmalıdır (Örnek: Creativity, Creative drama).

 

Giriş

Başlık hariç tüm metin 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı 11 punto, Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Giriş kısmında problem açık ve net olarak tanımlanmalı ve niçin problem olduğu literatürden kanıtlarla sunulmalıdır. Daha sonra ilgili literatür eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Ardından problemin araştırılmasına duyulan gereksinim literatürdeki boşluk ta vurgulanarak belirtilmeli ve araştırmanın önemi açıklanmalıdır. Giriş kısmının son bölümünde araştırmanın amaçları soru cümlesi ya da hipotez (denence) olarak belirtilmelidir. Giriş kısmında gerekli görüldüğünde alt başlıklar kullanılabilir.

 

Yöntem

Yöntem kısmında aşağıdaki alt başlıklar kullanılmalıdır.

 

Araştırma Modeli

Bu kısımda araştırmada hangi model kullanıldığı ve bu modelin niçin tercih edildiği belirtilmelidir. Ayrıca modelin ne olduğu, ilgili literatür desteğiyle açıklanmalıdır.  Araştırmanın desenini de bu kısımda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

 

Evren ve Örneklem/ Çalışma Grubu/Katılımcılar

Çalışmanın özelliğine göre yukarıdaki başlıklardan birini tercih ediniz. Nicel araştırmalarda öncelikle araştırma sonuçlarının genelleneceği çalışma evreni belirtilerek bu evrenden hangi yöntemle, nasıl bir örneklem seçildiği adım adım açıklanmalıdır. Ayrıca örneklemin bazı özellikleri de tanıtılmalıdır.

Nitel ağırlıklı araştırmalarda çok az kişi ya da birimle çalışıldığı için örneklem yerine çalışma grubu adı tercih edilmelidir. Burada da seçilen birim ya da kişi/ler ayrıntılı olarak tüm özellikleriyle tanıtılmalıdır. Çalışma grubunun içinde yer aldığı bağlam da ayrıntılı açıklanmalıdır.

 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan tüm veri toplama araçları ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.  Her bir veri toplama aracının hangi amaç için seçildiği ve özellikleri, geçerlik ve güvenirlik bilgileriyle belirtilmelidir. Gerekli olduğunda alt başlıklar kullanılmalıdır. Alt başlıklar paragraf başlangıcında başlamalı ve italik, özel isim değilse ilk harf büyük diğer kelime başlıkları küçük olmalıdır ve sonunda nokta olmalıdır. Örneğin;

Demokratik Tutum Ölçeği.  ……………………………………………………………..........

 

Verilerin Toplanması

Ölçme araçlarının hangi zamanlarda ve koşullarda nasıl veri toplamak için kullanıldığı ve verilerin nasıl kaydedildiği açıklanmalıdır. Eğer araştırma deneysel bir araştırma ise, deneysel işlem ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Hatta kontrol gruplarında nelerin yapıldığı da belirtilmelidir.

 

Verilerin Analizi

 

Nicel araştırmalar için her bir araştırma sorusunun ya da hipotezin (denencenin) hangi istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edildiği belirtilmelidir. Nitel analizler de aynı şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

 

 

 

Bulgular

Verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda sunulmalıdır. Bulguların sunumunda gerekli görüldüğünde grafik ya da tablolar kullanılabilir. Bulgular kısmında sadece bulgular sunulup açıklanmalı, yorum tartışma kısmında yapılmalıdır. Bulguların sunumunda araştırmanın alt amaçları doğrultusunda alt başlıklar kullanılmalıdır. Alt başlıklar sola dayalı, ilk harfler büyük ve italik yazılmalıdır.

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde, bulguların tartışması yapılmalıdır. Bunun için önce araştırma sorusu ya da denencesi belirtilip, bununla ilgili bulgunun kısaca özetlenmesinde yarar vardır. Daha sonra bulgu, ilgili literatür sonuçlarıyla karşılaştırılır. Literatürden farklı bir sonuç bulunmuşsa mutlaka olası nedenleri açıklanmalıdır. En sonunda da bulguların olası nedenleri mümkünse kanıtlara dayalı olarak yorumlanır. Tartışmada aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

  • Aşırı genellemelerden kaçınılmalı, tartışma sadece bulgu temeline dayalı olarak yapılmalıdır.
  • Olası nedenler belirtilirken çok boyutlu düşünülmeli, olası tüm nedenler çoklu bir perspektifle tartışılmalıdır.
  • Tartışmada olası hata kaynakları (istatistiksel, ölçme hataları vb.) dikkate alınmalıdır.
  • Tartışmada çok keskin bir dil yerine olasılık içeren esnek bir dil kullanılmalıdır.

            Tartışma kısmının düzeninde, araştırma amaçlarının sırası dikkate alınmalıdır.

Bu kısmın sonunda araştırmada ulaşılan sonuç vurgulanmalı ve bu sonuçla ilgili öneriler (doğurgular) açıklanmalıdır. Önerilerin araştırma bulgularına dayalı olmasına dikkat edilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için yazarlara bilgi kısmına bakabilirsiniz.

 

Alpar, R. (1997). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş-I. Ankara: Bağırgan Yayımevi.

Cepeda-Benito, A. & Short, P. (1998). Self-concealment, avoidance of psychological services, and perceived likelihood of seeking professional help. Journal of Counseling Psychology, 45 (1), 58-64.

Cotterell, J. (2007). Social networks in youth and adolescence. New York: Routledge.

Cramer, K. M. (1999). Psychological antecedents to help-seeking behavior: A reanalysis using path modeling structures. Journal of Counseling Psychology, 46 (3), 381-387.

Çebi, E. (2009). University students’ attitudes toward seeking psychological help: Effects of perceived social support, psychological distress, prior help-seeking experience and gender. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Çeçen, A. R. (2008). Öğrencilerinin cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 415-431.

Demir, A. (1989). UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Turkish Journal of Psychology, 7 (24), 4-18.

 

 

Ekler

Ek formlar varsa, kaynakçadan sonra eklenmelidir. Yaratıcı drama uygulaması yapılan makalelerde örnek bir atölye planının ek olarak makaleye eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin kabul edilmesi durumunda tekrar dizgi işlemi yapılacaktır.